C Löwenborgs artikel 
Head + Heart + Hands-on - Concerning, Specific, Visual and Creative Methods in Psychotherapeutic and Psychosocial Conversations
publicerad i Studies in Social Science research Vol 4.No 1, 2023,
kan du läsa här.

 KBT – KOGNITIV Psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ses som ett paraplybegrepp som inrymmer ett flertal olika kognitivt och inlärningspsykologiskt viktade behandlingsmetoder. Mitt arbetssätt är integrativt med utgångspunkter från, förutom KBT, även schematerapi, anknytningsteori och upplevelsebaserad metodik.
KBT är en problem- och målfokuserad terapiform. Problem och målsättningar formuleraras tillsammans och varje samtal inleds med att sätta upp ett eller flera samtalsämnen på dagordningen. Som terapeut är jag aktiv, vägleder och lär ut tekniker som påverkar hur du mår. Teknikerna är dels kognitiva, dels emotionella och dels fokuserade på beteenden. Kognitiva tekniker går ut på att förändra tankesättet, vilket i sin tur påverkar måendet. Beteendetekniker går ut på att förändra tankar och känslor genom att förändra beteende, vanor. Så småningom blir det möjligt att tillämpa dessa tekniker på sig själv och bli sin egen terapeut.

Värme, empati och samverkan är några av mina honnörsord. Tillsammans jobbar vi fokuserat kring konkreta problem och mål som ställs upp. Mellan sessionerna ges hemuppgifter att jobba med i syfte att hålla pågående process aktiv och fokuserad. Hemuppgifterna anpassas till det som för tillfället avhandlas i terapin. En KBT behandling kan vara av olika längd beroende på vilken problematik man sökt för.

En KBT behandling börjar vanligen med att man tillsammans kartlägger aktuella symtom d.v.s. vilket konkret psykiskt eller annat lidande som finns. Därefter gör man en konceptualisering, vilket innebär att man kartlägger vilka aktuella situationer, tankar, känslor och beteenden som är kopplade till problematiken.

Målet i terapin handlar om att förändra de livsteman, scheman, som finns som hinder för att leva fullt ut och utveckla sin sunda vuxna sida, som självständigt kan värna om och tillgodose de grundläggande känslomässiga behoven. Genom att i terapin använda sig av känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga och relationsinriktade interventioner kan känslor ges en ny mening, som gör det möjligt att närma sig dem på ett nytt sätt.


Medlem i sfKBT
(Svenska föreningen för kognitiva
och beteendeinriktade terapier)

 

 

 

 

  

 

Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall