Uppföljningen av kursen
Superhandledning i gestaltande metodik med fokus på tejping
hålls 23 mars 2024
i Stockholm.

Kursen
Konkreta, visuella och gestaltande metoder i handledning
hålls 4-5 maj 2024
i Stockholm.Handledning

Handledning anses idag vara en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som i sin profession har till uppgift att möta och förhålla sig till människor. Professionell handledning syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Genom att yrkeskompetensen höjs ökar kvaliteten på de tjänster som erbjuds målgruppen och bidrar också till en utveckling av verksamheten. Professionen stärks. Förmågan att möta krävande arbetsuppgifter utan att ta skada och kunna sätta gränser för den egna arbetsinsatsen ökar. Forskning har visat att handledning även har en förebyggande effekt på risken för stressbelastning i arbetet.

Medlem i Svensk Handledarförening.

Handledning till yrkesverksamma inom offentlig och privat verksamhet har varit en viktig del av min verksamhet sedan början av 1990-talet. Exempel på uppdrag:

  • Ledningsgrupper, gruppchefer, enhetschefer, föreståndare, rektorer och arbetsledare. Enskilt och i grupp. 

  • Lärargrupper inom låg-, mellan och högstadiet, språkförskola och syo-konsulentverksamhet. Logopeder, specialpedagoger inom olika stödenheter.

  • Myndigheter. Socialsekreterare, mottagningsenhet inom socialtjänst, myndighet för personer med funktionsnedsättning, familjerätt och socialjour.

  • Kriminalvård och Frivård. Missbruksvård. Fältassistentgrupper. Socialpsykiatrin.

  • Familjehemsvård, jourhems- och kontaktsekreterarverksamhet.

  • Psykologer, socialpedagoger, behandlingspersonal inom hvb och institutionsvård. Mobila team. Familjeterapeuter och kuratorer.

  • Arbetsförmedling, budget- och skuldrådgivning, introduktionsenheter.

  • Superhandledning. Enskilt och grupp.

Under åren har jag undervisat på olika handledarutbildningar och håller även vidareutbildningar i kreativ metodik för handledare, i egen regi.

Några av mina utgångspunkter
i mitt arbetssätt.

Jag vill skapa ett kreativt forum för processarbetet i handledningsgrupper. På olika sätt behöver frågeställningen/ temat uttryckas och synliggöras. Konkretisering är en metod, som kan användas på olika sätt och med material såsom bilder, tejpingfigurer, gestaltning och iscensättning.

När olika metodik och material används aktiveras flera sinnen, vilket bidrar till kreativitet och känslomässiga upplevelser. Konkretiseringar synliggör komplexiteten, vilket främjar nya tankar och idéer.

En trygg och icke-värderande atmosfär är en god förutsättning för att spontana tankar, känslor och idéer ska kunna komma till uttryck.

Att ge processer tid är verkningsfullt. Att tillåta sig att vara i nuet och uppleva hur situationen är och att synliggöra hinder och möjligheter innan idéer, interaktioner och handlingar börjar ta form är fruktbart. Att allt för snabbt gå på lösningarna kan bromsa förståelse för komplexiteten. Kreativa processer kan behöva en uppvärmningsfas innan tankar, känslor och idéer tar form.   
En icke-dömande och öppen atmosfär främjar närvaro och kan bli ett drivhus för processer i gruppen där den enas tanke och känsla bygger vidare på någon annans. Gruppens medlemmar processar frågeställningar tillsammans och bygger upp en gemensam kunskapsbank och referensram, vilket bidrar till hela gruppens professionella utveckling.

Tejping är en kommunikationsmodell.
När vi får en bild på scenen av nätverket,
en historia, en konflikt eller en traumatisk händelse
blir det också möjligt att gå vidare och hitta lösningar.

 

 

 

 


Mindfulnesstenar

Christina Löwenborg, Handledning, Psykoterapi & Utbildning • Mobil: 070-49 715 04 • info@lowenborg.eu

Formgivning: Ditte Tengvall